Društvena bezbednost - Sistem menadžmenta kontinuiteta poslovanja

ISO 22301

ISO 22301 je standard koji se odnosi na upravljanje kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management), primenom „holističkog“ procesa upravljanja koji identifikuje potencijalne pretnje po organizaciju, uključujući i njihove posledice. Ovaj standard specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, implementaciju, rukovanje, monitoring, pregled, održavanje i stalno poboljšanje dokumentovanog sistema upravljanja, koji ima za cilj da zaštiti organizaciju od pretnje, smanji verovatnoću nastanka, pripremi za reagovanje i oporavi od remetilačkih incidenata ukoliko do njih dođe.

Procena, planiranje i kontrola planova za prevazilaženje vanrednih situacija smanjuje negativan uticaj mogućeg prekida aktivnosti organizacije (npr. prekid isporuke proizvoda / usluga kupcima). U “ekstremnim” vanrednim situacijama, dobro ustrojen i učinkovit sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja će pomoći i podržati oporavak poslovanja, štiteći pri tom ime i ugled preduzeća, kao i tržišni udeo koji preduzeće poseduje.

Standard ISO 22301 obezbeđuje okvir za razvoj i postizanje operativne otpornosti preduzeća čija primena doprinosi:

Razne prirodne katastrofe, ugrožavanje životne sredine, tehnološke nezgode i veštački izazvane krize su dokazale da mogu izazvati teške incidente i da ukoliko se dese, utiču podjednako štetno i na javni, i na privatni sektor. U ovakvim situacijama pravi izazov predstavlja realizacija plana hitnog reagovanja ili primena strategija za upravljanje kriznim situacijama.

Današnje pretnje zahtevaju upravljanje procesom na način kojim se osigurava opstanak i održivost osnovnih aktivnosti organizacije pre, tokom i posle poremećaja. Sposobnost organizacije da se oporavi od poremećaja je direktno u vezi sa stepenom planiranja kontinuiteta poslovanja koje je imala pre nastalog poremećaja. Studije pokazuju da se dva od pet preduzeća koja dožive teške incidente ugase u periodu od pet godina od neželjenog događaja.