Standardi za bezbednost hrane

HACCP, ISO 22000, IFS i BRC

Rizik po zdravlje potrošača može se najefikasnije smanjiti ako su tačke opasnosti identifikovane. Preventivni pristup odlikuje kodekse i standarde za bezbednost hrane HACCP, ISO 22000, IFS i BRC. Sve je veći pritisak na proizvođače i distributere hrane da pored HACCP-a implementiraju i ostale sisteme za upravljanje bezbednošću hrane.

Organizacije moraju konstantno da utiču na vrhovno rukovodstvo i druge zaposlene u cilju razvijanja stručnosti i svesti o zaštiti životne sredine, da uvode nove, ekološki prihvatljive tehnologije i procese, da preventivnim merama poboljšavaju rezultate zaštite životne sredine.

Ovaj standard je zasnovan na oceni rizika gde se identifikuju svi ekološki aspekti i uticaji vezani za delatnost organizacije. Kako Vam mi možemo pomoći? Navodimo neke od prednosti koje će ostvariti Vaša organizacija

HACCP (ANALIZA OPASNOSTI I KRITIČNE KONTROLNE TAČKE) CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003

Evropska Unija je uvrstila HACCP u svoje direktive, u Zakon o bezbednosti hrane jasno navodi da „Subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

HACCP sistem je sistem principa i metodologija, koji obezbeđuju proizvodnju zdravstveno ispravne hrane.


PRINCIPI HACCP-a:

Slobodno se može reći da HACCP principi predstavljaju značajan deo i svih ostalih standarda za bezbednost hrane.

SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU HRANE ISO 22000:2005

ISO 22000 je prvi međunarodni standard za bezbednost hrane koji specificira zahteve za sistem upravljanja bezbednošću hrane gde organizacija u lancu hrane mora da demonstrira svoju sposobnost da kontroliše opasnosti i da je proizvod bezbedan za konzumaciju. Ovaj standard kombinuje sledeće ključne elemente radi osiguranja bezbednosti hrane:


IFS

Veliki lanci hipermarketa postavili su novi zahtev za svoje mnogobrojne dobavljače – implementacija IFS-a.

IFS Food pokriva sledeće oblasti:

BRC (BRITISH RETAIL CONSORTIUM)

BRC globalni standard za bezbednost hrane izdanje 5. Prvo izdanje BRC-a datira iz 1998. godine i nastao je kao potreba da se dobavljači hrane proveravaju od strane sertifikacionih tela u skladu sa jedinstvenim setom zahteva, čime bi se izbeglo dupliranje i dodatni posao priliko provera dobavljača. BRC omogućuje distributerima hrane da se fokusiraju na tržišnu borbu ne brinući pri tome za bezbednost hrane. BRC je izgrađen na setu zahteva zasnovanih na riziku.

Koristi koje donosi impelementacija BRC-a: