Informacione tehnologije – upravljanje uslugama

ISO/IEC 20000-1

Je novi internacionalni IT Service Management standard koji omogućava organizacijama da obezbede da su njihovi IT procesi usklađeni sa zahtevima samih poslova u organizacijama i internacionalnim najboljim praksama.

Zahtevi ovog standarda se odnose na projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšavanje usluga i mogu ga koristiti sledeće organizacije:

Standard ISO/IEC 20000-1 se primenjuje na sve pružaoce usluga, bez obzira na tip, veličinu i prirodu pružene usluge i ima za cilj da obezbedi vrednost, kako za korisnika, tako i za pružaoca usluga. Primena SMS-a obezbeđuje upravljanje uslugama i mogućnost za neprekidno poboljšavanje i veću efektivnost i efikasnost uz dobro organizovano i koordinisano osoblje.

Prednosti primene standarda ISO/IEC 20000-1 su brojne i to: